• image
  • image
  • image

圖書館業務統計

◎閱服業務

流通服務統計 101年 102年 103年 104年

105年

106年 107年 108年 109年 110年
館合服務統計 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年
推廣服務統計 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年

流通服務統計 93-100 年

館合服務統計 91-100 年

推廣服務統計 94-100 年

 

 

◎採編業務

編目作業統計 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年
館藏分類統計 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年
電子資源使用 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年

編目作業統計 89-100年  

館藏分類統計 94-100年  

電子資源使用統計 90-100年

 

 
 
*****************************以下將於105.2 刪除   ***************************************************

【業務統計】

流通服務   館合服務    參考服務    採編業務

◎流通服務

入館人次統計 100 101 102 103
借閱統計 100 101 102 103
預約統計 100 101 102 103
協尋申請統計 100 101 102 103
編目中申請統計 100 101 102 103
臨時借書證統計 100 101 102 103
自建資料庫瀏覽統計 100 101 102 103

 

流通業務統計93-99